دسته بندی محصولات

کلید های هوایی (فیکس)

کلید های هوایی (فیکس)
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
همراه با رله حفاظتی - بدون موتور..
14,980,000 تومان قیمت بدون مالیات: 14,980,000 تومان
همراه با رله حفاظتی - بدون موتور..
15,200,000 تومان قیمت بدون مالیات: 15,200,000 تومان
همراه با رله حفاظتی - بدون موتور..
15,500,000 تومان قیمت بدون مالیات: 15,500,000 تومان
A65 – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 250 / 200 و رله حفاظتی..
18,350,000 تومان قیمت بدون مالیات: 18,350,000 تومان
همراه با رله حفاظتی - بدون موتور..
16,200,000 تومان قیمت بدون مالیات: 16,200,000 تومان
A65 – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 250 / 200 و رله حفاظتی..
19,050,000 تومان قیمت بدون مالیات: 19,050,000 تومان
A65 – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 250 / 200 و رله حفاظتی..
19,400,000 تومان قیمت بدون مالیات: 19,400,000 تومان
همراه با رله حفاظتی - بدون موتور..
16,550,000 تومان قیمت بدون مالیات: 16,550,000 تومان
A85 – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 250 / 200 و رله حفاظتی..
24,550,000 تومان قیمت بدون مالیات: 24,550,000 تومان
A85 – همراه با رله حفاظتی - بدون موتور..
21,700,000 تومان قیمت بدون مالیات: 21,700,000 تومان
A85 – همراه با رله حفاظتی - بدون موتور..
25,650,000 تومان قیمت بدون مالیات: 25,650,000 تومان
A85 – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 250 / 200 و رله حفاظتی..
28,500,000 تومان قیمت بدون مالیات: 28,500,000 تومان
A85 – همراه با رله حفاظتی - بدون موتور..
30,080,000 تومان قیمت بدون مالیات: 30,080,000 تومان
A85 – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 250 / 200 و رله حفاظتی..
32,930,000 تومان قیمت بدون مالیات: 32,930,000 تومان
A85 – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 250 / 200 و رله حفاظتی..
39,800,000 تومان قیمت بدون مالیات: 39,800,000 تومان