دسته بندی محصولات

بیمتال چینت ( BIMETAL OVERLOAD RELAYS)

بیمتال چینت  ( BIMETAL OVERLOAD RELAYS)
 بی متال چینت CHINTبیمتال یا رله حرارتی تجهیزی است که برای حفاظت موتور در برابر اضافه بار و کنترل جریان در تابلو برق

مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بی متال از دو فلز با ضریب انبساط طولی متفاوت تشکیل شده است که به روی هم پرس شده اند و

هنگامی که حرارت ایجاد شده بر اثر عبور جریان در مدارات قدرت بالا می‌رود باعث گرم شدن و انبساط این

دوفلز می شود، ولی چون انبساط طولی یکی از فلزها از دیگزی بیشتر است، درنتیجه آن‌ها با هم خمیده شده و

این حرکت مستقیم یا با کمک اهرم‌ها به کنتاکت منتقل شده و جریان را قطع می کند.