دسته بندی محصولات

کلید اتوماتیک قابل تنظیم چینت (ADJUSTABLE MCCB)

کلید اتوماتیک قابل تنظیم چینت (ADJUSTABLE MCCB)
 کلید اتوماتیک قابل تنظیم چینت ADJUSTABLE MCCB


 
این نوع کلید به دو دسته کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم حرارتی - مغناطیسی و

کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم الکترونیکی تقسیم می‌شود.

در نوع کلید‌های اتوماتیک قابل تنظیم، امکان تنظیم جریان از ۰.۶ یا ۰.۸ تا ۱ برابر جریان بار کامل وجود دارد.

 
در کلید‌های اتوماتیک الکترونیکی اضافه بار و اضافه جریان توسط مدار‌های الکترونیک

کنترل و فرمان قطع صادر می‌شود.