دسته بندی محصولات

کلید هوایی چینت (AIR CIRCUIT BREAKER)

کلید هوایی  چینت (AIR CIRCUIT BREAKER)
کلید هوایی چینت


کلید هوایی یا ACB عملکردهای حفاظتی زیادی دارد و عمدتاً برای اطمینان از ایمنی خطوط برق و


تجهیزات الکتریکی استفاده می‌شود. در صورت اضافه بار یا خطای جدی در خطوط برق یا تجهیزات


الکتریکی، کلید هوایی 
 بلافاصله مدار را قطع می‌کند. همچنین علاوه بر حفاظت اضافه بار، حفاظت افت ولتاژ و اتصال کوتاه را نیز تامین می‌کند.