دسته بندی محصولات

سکسیونر فیوز و پایه چینت سری RT

سکسیونر فیوز و پایه چینت سری RT
سکسیونر فیوز و پایه چینت سری RT

 
 
سکسیونر نگهدارنده فیوز به عنوان وسیله ای در تجهیزات و مدارهای الکتریکی مورد استفاده

قرار می گیرد.  


این وسیله تجهیز مناسبی برای اتصال و جدا کردن فیوزها در مدارهای الکتریکی است.

نگهدارنده فیوز شامل یک محفظه با دو یا چند ترمینال برای ایجاد اتصالات الکتریکی 
است.
نمایش:
مرتب کردن بر اساس: